Kvalitet nastave u Glossa – centru

Zašto su naši polaznici uspješni u učenju njemačkog jezika?

Tokom izrade plana i programa za nastavu njemačkog jezika naš tim se vodio činjenicom da ne postoji savršena niti univerzalna metoda niti pristup za učenje jezika. Nastavne metode, pristupi i tehnike zavise od više faktora kao što su tip nastave (individualna ili grupna), uzrast polaznika, nastavna jedinica koja se odrađuje, potrebe polaznika i naravno, karakter svakog polaznika ponaosob.

Svi naši kursevi se sistemski nadovezuju jedan na drugi i mogu se kombinovati. Na taj način polaznicima je na raspolaganju niz kurseva koji mogu da se prilagode potrebama sve zahtjevnijeg poslovnog svijeta, a po potrebi je moguće mijenjati intenzitet i tip kursa.

Učenje njemačkog jezika u Glossa-centru, podrazumijeva razne pristupe učenja tj. ravnomjerno razvijanje svih jezičkih kompetencija: čitanja, pisanja, verbalnog izražavanja i razumijevanja pročitanog teksta. Zaboravite na tradicionalne metode učenja, gdje nastavnik predaje a polaznici pasivno uče. U Glossa – centru za njemački jezik, polaznici putem oređenih pristupa usvajaju jezik aktivno, u okruženju u kojem se događa “realna” komunikacija. Na taj način naši polaznici brzo savlađuju strani jezik i komunikacija u jezičkim situacijama postaje prirodan refleks. Ni gramatičke jedinice se ne obrađuju tradicionalnom metodom, pri kojoj predavač objasni jedinicu, a potom polaznici primjenjuju pravila kroz niz vježbi. Mi smo spoznali da je usvajanje gramatike mnogo lakše ukoliko se primjeni induktivna metoda, odnosno, ukoliko je polaznici sami otkriju uz navođenje naših predavača.

Ovakav otvoren, fleksibilan metodski koncept, koji se prilagođava uslovima i ciljevima učenja jezika specifičnim za svaku grupu, može se konkretno definisati sledećim principima:

– Korišćenje sadržaja u nastavi koji polazniku nešto znače, odnosno koji mu pomažu da se orijentiše u situacijama koje su mu do tada bile nove i nepoznate i da pri tome razvije novu perspektivu gledanja na sopstveno okruženje;

 • Ohrabrivanje polaznika da učenju jezika pristupi savjesno i aktivno;
 • Podsticanje kreativnosti i slobodnog ophođenja na njemačkom jeziku;
 • Fokus je na polaznicima, tj. prenošenje aktivnosti sa nastavnika na polaznika ili grupe polaznika, nastavnik nije u centru pažnje.
 • Upotreba najsavremenijih udžbenika i nastavnih materijala koji su prilagođeni svakom pojedinačnom polazniku ili grupi i njihovim ciljevima i potrebama;
 • Kombinovanje udžbenika sa audio, video i elektronskim medijima;
 • Organizovanje dodatnih aktivnosti: filmske večeri, priredbe, sekcije, radionice, veče igara, druženja sa izvornim govornicima njemačkog jezika (Stammtisch), koje polaznicima daju autentičan povod za korišćenje stranog jezika.
Naši pristupi i principi u nastavi

Principi, pristupi i metode kojima se u nastavi služimo osposobljavaju polaznike za rješavanje problema, te uvode učenike u istraživanje i pronalaženje i pisano ili verbalno izvještavanje.

Naša nastava ima akcenat na rad!

“Reci mi nešto i ja ću to zaboraviti!

Pokaži mi nešto i ja ću to možda zapamtiti!

Dopusti mi da nešto uradim i ja ću to sigurno zapamtiti!“

Nastava u Glossa-centru omogućava polaznicima da budu aktivni u procesu učenja, a time im daje priliku da uče s razumijevanjem.

Ciljeve formulišemo zajedno sa našim polaznicima:

 • Šta želimo postići?
 • Na koji način ćemo ostvariti taj cilj?
 • Kako ćemo predstaviti rezultate?

Naši pristupi i principi u nastavi:

 • Omogućava bolju primjenu stečenih znanja
 • Bolje razumijevanje njemačkog jezika
 • Razvija kognitivne funkcije
 • Sposobnost rješavanja problema
 • Kritički odnos prema sopstvenom i tuđem radu
 • Razvijanje sposobnosti rada u grupi
 • Samostalno pronalaženje informacija
 • Polaznik je aktivan

Učenje njemačkog jezika u Glossa-centru ne prestaje nakon završenog kursa. S obzirom na prirodu jezika i potrebu da se vremenom nadograđuje, Glossa-centar Vam i nakon završenog kursa stoji na raspolaganju – od konsultacija sa predavačima, preko preporuka za nova nastavna sredstva do razmijene korisnih resursa za učenje do posjete naših besplatnih dodatnih aktivnosti.

Uvijek ste dobrodošli na druženje!

Dinamika nastave

Dinamika nastave zavisi od kursa koji polaznik odabere, a može biti od dva do pet puta nedeljno. U zavisnosti od toga, tokom kursa vrše se dva ili tri testiranja kako bi se napravio presjek i razriješile eventualne nejasnoće iz prethodnog gradiva.
Na kraju kursa se organizuje završni test, na osnovu koga polaznik dobija sertifikat kao dokaz o pohađanju i uspješnom savlađivanju gradiva, koje je predviđeno za odgovarajući jezik i jezički nivo.

Sertifikat je, kao i kvalitet kursa, usklađen sa evropski priznatim normama, tako da eventualni nastavak učenja stranog jezika u inostranstvu ne može predstavljati problem. Tokom kursa se organizuju konsultacije i debate obogaćene kulturnim sadržajima, na kojima svi polaznici, bez obzira na kom su nivou, aktivno učestvuju i stiču samopouzdanje u komunikaciji, izražavajući pritom svoje stavove, mišljenja i osećanja.

Profesionalni pristup i kvalitet nastave u Glossa – centru za njemački jezik

Glossa – centar za njemački jezik u Banjoj Luci je akreditovan od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva kontrolu kvaliteta nastave, redovna stručna usavršavanja i tim savjetnika iz oblasti metodike i didaktike njemačkog jezika koji prati napretke i profesionalni razvoj svakog nastavnika u Glossa-centru.

Svaki nastavnik u Glossa-centru ima za zadatak da kroz određeni kurs propisan standardima Zajedničkog evropskog referentnog okvira o stranim jezicima, što uključuje najmanje 120 nastavnih jedinica za svaki nivo, prenese polazniku neophodna znanja i vještine uz pomoć savjetnika za nastavu za određeni nivo ili kurs. Veliki procenat prolaznosti naših polaznika je isključivo povezan sa sadržajima koje nudimo u nastavi, a koji su u skladu sa neophodnim znanjima i vještinama propisanim Zajedničkim evropskim referentnim okvirom o stranim jezicima.

Ne samo naši polaznici, nego i svi građani, mimo kurseva mogu učestvovati u događajima i aktivnostima koje organizujemo i koje su besplatne. Neke od njih su filmske večeri, književne večeri, „Glossa Stammtisch“ (mogućnost razgovaranja sa izvornim govornicima njemačkog jezika), jezičke tematske radionice, tematske zabave i sl. Sve ove aktivnosti su direktno povezane sa njemačkim jezikom i kulturom i omogućuju građanima da usavrše postojeća ili steknu nova znanja i vještine.

Imajući u vidu da su naši standardni kursevi organizovani tako da jedan nivo sadrži najmanje 120 nastavnih jedinica, što je propisani standard prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru o stranim jezicima, a koji smo dužni da poštujemo s obzirom na akreditaciju od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine, koju Glossa-centar Banja Luka posjeduje.