In memoriam

MR KRISTINA MIRNIĆMr Kristina Mirnić
28.09.1973. – 02.06.2012.

Mr Kristina Mirnić rođena je 28. septembra 1973. godine u Erlangenu, u Njemačkoj. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Banjoj Luci.
Njemački jezik i književnost studirala je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je diplomirala odličnim uspjehom.
Za postignuti uspjeh nagrađena je Zlatnom plaketom Univerziteta u Banjoj Luci. Otkrivši još tokom studija svoj raskošni talenat za nauku, ali i pedagoški dar za rad sa studentima, pokazavši na oba polja rijetku sposobnost da i najkompleksniju stvar iskaže lijepim i jednostavnim jezikom, doveli su je u kolektiv tadašnjeg Filozofskog, a danas Filološkog fakulteta u Banjoj Luci, na Odsjek za njemački jezik i književnost, najprije kao demonstratora, a potom kao asistenta te višeg asistenta. U isto vrijeme završila je sa odličnim uspjehom i postdiplomske studije te magistrirala iz oblasti koju nije imala tokom studija – tema rada: “Jezička sredstva u novinskim izvještajima na njemačkom i srpskom jeziku”. Rad je bio multidisciplinaran i pokrivao je do tada neobrađivano naučno polje Kontrastivne lingvistike teksta, posebno za jezički par njemačko-srpski. U njemu je Kristina pokazala svoju originalnost i umijeće da analizira i sintetiše ne uklapujući se u šablone i obrasce.
Doktorske studije po Bolonji upisala je na Filološko-umetničkom fakultetu u Karagujevcu (FILUM), položila sa odličnim uspjehom sve planom i programom predviđene ispite i prijavila doktorsku tezu pod nazivom “Diskursne tvorbeno-sintaksičke karakteristike izvještaja u njemačkom i srpskom jeziku.”

Pored angažmana na fakultetu, bila je i jedan od suosnivača Glossa – centra za njemački jezik u Banjoj Luci. Njena želja je bila da i pored studenata sa kojima je intenzivno i uspješno sarađivala, svoju saradnju, stručnost i iskustvo ponudi i ostalim građanima. Slijedila je viziju da doprinese razvoju društva vaspitanjem i obrazovanjem građana savremenim metodama, sredstvima i oblicima rada.
Njena težnja koja je izlazila izvan okvira rada na Fililoškom fakultetu bila je dodatno usmjerena davanju na važnosti učenju njemačkog jeziku na našim prostorima i upoznavanju građana sa njemačkom kulturom u Glossa – centru za njemački jezik.
Zbog dara koji je posjedovala i kompetentnosti koju je imala učestvovala je na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, na kojima se svaki put pokazala kao talentovani mladi istraživač vrijedan poštovanja, neko pred kim je budućnost. O njenoj stručnosti govore njeni radovi. Ovdje su navedeni samo neki od njih. Služeći se ovim knjigama, studenti će se sjećati Kristine, a u bibliotekarskim regalima one će svjedočiti da su studijski program njemačkog jezika i književnosti i Filološki fakultet u Banjoj Luci imali ovako mladu i darovitu osobu koja je mogla i umjela da se prihvati i ovako velikih poduhvata.

Kristina je bila mlada osoba visokih moralnih kvaliteta, u društvu rado viđena, među studentima omiljena, među kolegama poštovana, uvijek spremna na saradnju. Bila je izuzetno dobar čovjek i istinski prijatelj.

Kristina će zauvijek ostati u našim srcima i sjećanjima, jer bez nje i njenog doprinosa Glossa ne bi bila tako uspješna kao što je danas.

Glossa-tim

 

Radovi:

  1. ”Internacionalizmi jezika politike u novinskim tekstovima na njemačkom i srpskom jeziku” Srpski jezik u (kon)tekstu. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 1, Kragujevac 2008., str. 265-275. (ISBN 978-86-85991-11-3; COBISS.SR-ID 152 111 628)
  2. ”Metafora i metaforičke konstelacije u novinskom diskursu”. Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti, knjiga IX, Banja Luka, 2009, str.57-63. (ISBN 978-99938-34-92.2; COBISS.BH-ID 1284888);
  3. “Glagol werden u epistemičkoj upotrebi i njegovi ekvivalenti u srpskom jeziku“.Jezički sistem i upotreba jezika. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filolško-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 1, Kragujevac 2010, str.361-368.(ISBN 978-86-85991-11-3.;
  4. ”Deontička i epistemička modalnost glagola scheinen“. Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti : Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi , Banja Luka 2010.
  5. ″Glagolski prilog sadašnji u Andrićevom gračkom opusu i njegovi prevodni ekvivalenti na njemački” Zbornik radova sa simpozijuma Andrićev grački opus: kulturno istorijski, književni i jezičkiaspekti. Karl-Franzens-UniversitätGraz. InstitutfürSlawistik. 2009. Str. 319–334.
  6. Petronijević, Božinka (2011):GermanistischeLinguistik. Ein Übungsbuch für Germanistikstudietrende unter Mitwirkung von Kristina Mirnić. Nemačka Gramatika praktikum za studente Germanistike u saradnji sa Kristinom Mirnić. Jasen:Beograd, 257 str.(ISBN 978-86-85337-87-1) , COBISS.SR-ID 186550796
  7. Božinka Petronijević (2007):Srpsko-nemački prevodni frazeološki rečnik, Beograd, 2007, 263 str.

Kristina i Adriana

Kristina i Tajana