Kursevi za djecu i omladinu

NAZIV KURSA NIVO  BROJ ČASOVA PO KURSU  PRIBLIŽAN UZRAST 
Kinderkurs 1  A1/1; A1/2; A1/3; A1/4; A1/5; A1/6  Svaki kurs sastoji se od 36 časova  4 – 7 godina 
Kinderkurs 2 (prva i druga godina učenja)  A1/1; A1/2; A1/3; A1/4; A1/5; A1/6  Svaki kurs sastoji se od 36 časova  8- 10 godina 
Kinderkurs 3  A1/1; A1/2; A2/1; A2/2  Svaki kurs sastoji se od 36 časova  11– 15 godina 
Kinderkurs 4  B1/1; B1/2; B1/3; B1/4  Svaki kurs sastoji se od 36 časova  12 – 17 godina 
Jugendkurs  B2/1; B2/2 C1/1; C1/2; C2/1; C2/2  Svaki kurs sastoji se od 72 časa  14-18 godina

Kursevi za djecu od 4 do 7 godina

Dejca, posebno u predškolskom uzrastu, imaju mnogo veće šanse da strani jezik govore bez stranog akcenta jer do tada njihov govorni aparat još uvek nije završio sa razvojem.

Razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti prema najnovijim istraživanjima u najranijem uzrastu izuzetno je intenzivan. Djeca uživaju u učenju novog. Djeca vole izazove. Ona usvajaju nove riječi i jezičke konstrukcije bez straha od neuspjeha. Jedva čekaju da isprobaju naučeno i ne plaše se grešaka, za razliku od mnogih odraslih.

Uvođenje stranog jezika na najmlađem uzrastu pomaže djeci da shvate da je poznavanje stranog jezika i kulture normalna stvar. Kada odrastu, osjećaće se sasvim prirodno i komforno u multikulturalnoj sredini.

Na ovom uzrastu djeca imaju najviše vremena. Uz to, što se duže uči, jezik se bolje i nauči.

Ovi kursevi namijenjeni su djeci predškolske i mlađe školske dobi.
Dobro osmišljenim repertoarom pedagoških elemenata i didaktičkih metoda, igrom, pjesmom, crtanjem, bojenjem i drugim aktivnostima, djeca lako usvajaju osnovni vokabular i izgovor, istovremeno stičući pozitivan odnos prema radnim navikama.

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kursevi za djecu od 8 do 10 godina

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast pokrivaju početni nivo (A1), a namijenjeni su djeci bez i sa malo predznanja.
Ciljevi na ovom nivou odnose se na usvajanje osnovne komunikativne kompetencije, te na prepoznavanje, razumijevanje i primjenu jednostavnih gramatičkih struktura.
Kroz igru, kreativne i zabavne aktivnosti, djeca razvijaju jezičke vještine i stiču motivaciju za učenje.

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kursevi za djecu i omladinu od 11 do 15 godina

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast organizuju se u dva nivoa: A1 i A2 i namijenjeni su polaznicima bez i sa malo predznanja.
Ciljevi na ovom nivou temelje se na sticanju uvida u osnovna i opšta znanja iz njemačkog jezika i kulture i osposobljavanju za njihovu praktičnu primjenu.
Dobro osmišljenim konceptom, u prijatnoj atmosferi i multimedijalnim pristupom nastavi, učenici se podstiču na samostalni i timski rad, kritički pristup i samoevaluaciju, kao i na razvoj želje za stalnim napredovanjem.

Kursevi za djecu i omladinu od 12 do 17 godina

Mlađa djeca uče strani jezik pretežno direktno i kroz igru, dok mladi imaju sposobnost kognitivnog usvajanja jezičkih struktura. Međutim, mladi zbog obaveza u školi učenju stranog jezika mogu da posvete samo ograničeno vrijeme, zbog čega kod njih treba razvijati sposobnost ciljanog i strukturiranog učenja, kao i odgovornost za sopstveno napredovanje.

Istraživanja su pokazala da se mišljenja mladih i njihovih nastavnika u vezi sa shvatanjem dobre nastave ne podudaraju uvijek. Odlika adolescenata je kritičnost i preispitivanje, tako da su njihova očekivanja mnogo veća i diferenciranija u odnosu na kvalitet nastave nego u periodu djetinjstva.

Kursevi njemačkog jezika u Glossa-centru predviđeni za ovaj uzrast organizuju se na nivou B1 i namijenjeni su polaznicima sa predznanjem njemačkog jezika. Čitav nivo se prelazi u toku 2 školske godine s obzirom na to da je mnogo zahtjevniji u odnosu na prethodne nivoe.

Kursevi za omladinu od 14 do 18 godina

Mladi žele dobrog nastavnika koji osim stručnosti treba da ima drugarski odnos prema svojim učenicima, koji mu neće umanjiti autoritet, ali će ih motivisati. Zanimljivu nastavu koja im pruža mogućnost da jezik koriste u okviru smislenih aktivnosti u cilju rješavanja njima bliskih situacija.

U nastavi koristimo digitalne medije, koji su sastavni dio njihovog života, a poslužiće im kao sredstvo za „autentičnu“ komunikaciju, kreaciju i publikaciju radova. Takođe koristimo autentične i aktuelne tekstove čiji sadržaj ne doprinosi samo jezičkoj kompetenciji već i opštoj informisanosti. Nastava je fleksibilno organizovana uz mogućnosti razmjene mišljenja sa drugim učenicima. Gardivo se obrađuje na primjeren način ovom uzrastu.

Ovi kursevi namijenjeni su maldima sa izuzetno dobrim predznanjem njemačkog jezika i omogućavaju unapređenje već postojećeg znanja. Organizuju se na nivoima B2, C1 i C2. Nakon što odslušaju navedene kurseve mladi imaju mogućnost da polažu međunardono priznati Goethe-ispit. Sa položenim ispitom na ovim nivoima, mladi imaju mogućnost da bez problema upišu fakultete na njemačkom govornom području.

Kursevi za djecu i omaldinu su organizovani prema uzrastu i nivou znanja djece i omladine.

Djeca i mladi koji su slušali dječje kursve imaju priliku da polažu Goethe-ispite za djecu i mlade:

  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
  • Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche